Crea sito

Polifenia

POLIFENIA

Etimologia : poli = dal greco πολυ , poli / f. compos. dell’agg. πολύς , polýs “molto” / comp. πλείων , pleión superl. πλειστος , pleistos / + fenia = dal greco  ϕαίνομαι , faínomai  “apparire, mostrarsi (“mi manifesto”)”.
Sinonimo di pleiotropismo o pleiotropia.