Crea sito

Acefalo o acefalico

ACEFALO o ACEFALICO

Etimologia: (agg.) dal greco  ἀκέϕαλος / ἀκεφαλικός  ,  akephalos / akephalikos ,  comp. da  , privativo  +   κέϕαλος / κεφαλικός  der. da κεφαλή  , kephalé  "testa" /.
Privo di testa, senza testa, senza capo.
Che ha attinenza con l’acefalìa.